Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna to zbi贸r materia艂贸w zawieraj膮cych dane i informacje medyczne dotycz膮ce stanu zdrowia pacjent贸w oraz udzielanych im 艣wiadcze艅 zdrowotnych. Musz膮 j膮 prowadzi膰 wszystkie podmioty lecznicze. Dokumentacja musi by膰 prowadzona w spos贸b czytelny. Nie mog膮 mie膰 do niej dost臋pu osoby nieupowa偶nione, musi by膰 tak偶e zabezpieczona przed ewentualnym zniszczeniem.

Podmiot leczniczy musi przechowywa膰 dokumentacj臋 medyczn膮 przez 20 lat. Wyj膮tki od tej regu艂y wynikaj膮 z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 159).

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych ma obowi膮zek udost臋pni膰 dokumentacj臋 medyczn膮:

 • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • Osobie upowa偶nionej przez pacjenta;
 • Upowa偶nionym organom.

Po 艣mierci pacjenta, prawo do wgl膮du w dokumentacj臋 medyczn膮 ma osoba upowa偶niona przez pacjenta za 偶ycia.

Dokumentacja medyczna mo偶e by膰 udost臋pniona tak偶e:

 • Innym podmiotom udzielaj膮cym 艣wiadcze艅 zdrowotnych, je偶eli jest ona niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
 • Organom w艂adzy publicznej, NFZ, organom samorz膮du zawod贸w medycznych oraz konsultantom krajowym i wojew贸dzkim, w zakresie niezb臋dnym do wykonywania przez te podmioty ich zada艅, w szczeg贸lno艣ci kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi w艂a艣ciwemu ds. zdrowia, s膮dom, w tym s膮dom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom s膮dowym i rzecznikom odpowiedzialno艣ci zawodowej, w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem;
 • Uprawnionym na mocy odr臋bnych ustaw organom i instytucjom 鈥 je偶eli badanie, kt贸rego dotyczy dokumentacja, zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek;
 • Organom rentowym oraz zespo艂om ds. orzekania o niepe艂nosprawno艣ci 鈥 w zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem;
 • Podmiotom prowadz膮cym rejestry us艂ug medycznych 鈥 w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia rejestr贸w;
 • Zak艂adom ubezpiecze艅 鈥 za zgod膮 pacjenta;
 • Lekarzowi, piel臋gniarce, po艂o偶nej, w zwi膮zku z prowadzeniem procedury oceniaj膮cej podmiot udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 zdrowotnych na podstawie przepis贸w o akredytacji w ochronie zdrowia 鈥 w zakresie niezb臋dnym do jej przeprowadzenia;
 • Szkole wy偶szej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla cel贸w naukowych 鈥 bez ujawniania nazwiska i innych danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna jest udost臋pniana na podstawie decyzji Prezesa Zarz膮du lub osoby przez niego upowa偶nionej.

Dokumentacja medyczna mo偶e by膰 udost臋pniana:

 • Do wgl膮du w siedzibie podmiotu udzielaj膮cego 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
 • Poprzez sporz膮dzenie jej wyci膮g贸w, odpis贸w lub kopii;
 • Poprzez wydanie orygina艂u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze偶eniem zwrotu po wykorzystaniu, je偶eli uprawniony organ lub podmiot 偶膮da udost臋pnienia orygina艂贸w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udost臋pniana na pisemny wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upowa偶nionej przez pacjenta. Druki wniosk贸w dost臋pne s膮 na stronie internetowej MEDI KOMPLEKS w zak艂adce do pobrania oraz w rejestracji.