INFORMACJA

MEDI KOMPLEKS

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych 鈥濺ODO鈥), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys艂uguj膮cych Pani/Panu prawach z tym zwi膮zanych.

 

 

MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,聽 z siedzib膮 w Wi艣niowej聽 317, wpisanym do Krajowego Rejestru S膮dowego; S膮d Rejonowy dla Krakowa 鈥 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: sekretariat@hospicjum-wisniowa.pl , tel. (12) 27-14-530, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, informuje, 偶e:

 1. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez nas m.in. w celu:
  • 1) realizacji us艂ug 艣wiadczonych przez MEDI KOMPLEKS zgodnie z aktualn膮 ofert膮,
  • 2) procesu rekrutacji pracownik贸w
  • 3) realizacji obowi膮zk贸w pracodawcy wobec pracownika
  • 4) realizacji umowy zawartej pomi臋dzy stronami
  • 5) promocji dzia艂alno艣ci MEDI KOMPLEKS.
 2. W zwi膮zku z realizacj膮 wymienionych wy偶ej cel贸w Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane na podstawie przepis贸w prawa, tak偶e w niekt贸rych sytuacjach – na podstawie Pani/Pana zgody (w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody) albo w zwi膮zku z zawarciem i wykonywaniem umowy, kt贸rej Pani/Pan jeste艣cie stron膮.
 3. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celach o kt贸rych mowa w pkt 1, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog膮 by膰:
 • 1) organy w艂adzy publicznej oraz podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne lub dzia艂aj膮ce na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i w celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa;
 • 2) inne podmioty, kt贸re przetwarzaj膮 Pani/Pana dane osobowe, dla kt贸rych Administratorem jest MEDI KOMPLEKS – na podstawie stosownych um贸w zawartych pomi臋dzy MEDI KOMPLEKS a tymi podmiotami.
 1. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 2. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia:
 • prawo dost臋pu do danych osobowych (na zasadach okre艣lonych w art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych 鈥 w przypadku gdy dane s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;
 • prawo do usuni臋cia danych osobowych (na zasadach okre艣lonych w art. 17 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy 艂膮cznie spe艂nione s膮 nast臋puj膮ce przes艂anki:
  1. przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 lub na podstawie zgody wyra偶onej przez t膮 osob臋,
  2. przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany;
 • prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (prawo to mo偶e Pani/Pan realizowa膰 wy艂膮cznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach okre艣lonych w art. 17 RODO)
 1. W przypadku uznania, 偶e przetwarzanie przez MEDI KOMPLEKS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych MEDI KOMPLEKS ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest obowi膮zkowe, w sytuacji gdy przes艂ank臋 przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi臋dzy stronami umowa.
 4. Konsekwencj膮 niepodania danych jest brak mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia przez nas聽us艂ugi, o kt贸r膮 si臋 Pa艅stwo staracie.
 5. We wszelkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS mo偶na kontaktowa膰 si臋 z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email:聽:聽IOD@medikomplek.pl lub osobi艣cie w siedzibie MEDI KOMPLEKS.

Przedstawiona powy偶ej informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS ma charakter og贸lny. Szczeg贸艂owa informacja dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych oraz przys艂uguj膮cych Pani/Panu prawach, stanowi膮ca realizacj臋 obowi膮zku informacyjnego administratora, o kt贸rym mowa w art. 13 ust. 1 i聽2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych), zostanie Pani/Panu przekazana ka偶dorazowo w zwi膮zku z za艂atwieniem danej sprawy.