Obowiązek informacyjny

[dla kandydatów do pracy]

 Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.
 Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych jest MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o. (zwana dalej: MEDI) z siedzibą przy 32-412 Wiśniowa 317, adres e-mail: biuro@medikompleks.pl nr tel.: 12 2714530.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MEDI można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: IOD@medikomplek.pl  lub telefonicznie: 12 2714530.
 Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MEDI w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy w MEDI w Wiśniowej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Podstawa prawna przetwarzania
MEDI przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”, w związku z przepisami:
– art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy (np. wizerunek) lub wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
Zakres danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do KP.
Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest zaś dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata.
Realizacja praw
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji po przeprowadzeniu bieżącej rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostanie Pani/Pan uwzględniona/-y w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: IOD@medikompleks.pl pisemnie na adres siedziby MEDI lub osobiście w MEDI. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, do Prezesa MEDI.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MEDI Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym MEDI powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:
  • firmy serwisujące urządzenia MEDI , w których przetwarzane są dane osobowe osób aplikujących o pracę;
  • dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami,
  • firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja z kandydatami do pracy.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
MEDI nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  • okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub,
  • okres do momentu wycofania zgody – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji
  • 3 miesiące od daty zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
W przypadku przekazania przez osobę aplikującą nadmiarowych danych osobowych bez zamieszczenia zgody na ich przetwarzanie, dokumenty aplikacyjne będą usuwane natychmiastowo – bez powiadomienia aplikującego.

 

Brak ofert pracowników biurowych

 


 

Pracownicy medyczni

Lekarz
Pielęgniarka


Praca

 

Najważniejszym zasobem i źródłem pozycji naszych przychodni są ludzie. Środowisko pracy naszego zakładu i panująca w nim atmosfera motywuje zatrudnione osoby do podnoszenia kwalifikacji, wysokiej wydajności, podejmowania nowych wyzwań oraz sumienności w działaniach, dając tym samym satysfakcję z codziennej pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)