OBOWI膭ZEK INFORMACYJNY

Szanowni Pa艅stwo

 

Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym jak b臋d膮 wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,聽 z siedzib膮 w Wi艣niowej聽 317, wpisanym do Krajowego Rejestru S膮dowego; S膮d Rejonowy dla Krakowa 鈥 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: biuro@medikompleks.pl, tel. (12) 27-14-530.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych mo偶na skontaktowa膰 si臋 z wyznaczonym przez MEDI KOMPLEKS Inspektorem Ochrony Danych. Adres email: IOD@medikompleks.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,聽 z siedzib膮 w Wi艣niowej聽 317.

Ma Pan/Pani prawo do dost臋pu do swoich danych, ich sprostowania, 偶膮dania ich usuni臋cia, prawo ograniczenia przetwarzania i聽prawo przenoszenia danych. Przys艂uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je偶eli Pana/Pani dane s膮 przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane b臋d膮 przetwarzane w celu: prowadzenia przez MEDI KOMPLEKS dzia艂alno艣ci leczniczej, w szczeg贸lno艣ci w celu 艣wiadczenia przez MEDI KOMPLEKS us艂ug medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej; zarz膮dzania udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych; utrzymania i zapewnienia bezpiecze艅stwa systemu teleinformatycznego w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna; dochodzenia roszcze艅.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak偶e ich niepodanie b臋dzie skutkowa艂o niemo偶no艣ci膮 wykonania us艂ugi medycznej.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci leczniczej, w tym tak偶e w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 鈥 dalej: RODO, w zw. Z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstaw膮 przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezb臋dny dla ochrony 偶ywotnych interes贸w pacjenta, mo偶e by膰 r贸wnie偶 art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmuj膮 dane szczeg贸lnych kategorii, podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych b臋d膮: inne podmioty lecznicze ze wzgl臋du na ci膮g艂o艣膰 leczenia lub ratowanie 偶ycia lub zdrowia; podmioty i instytucje zajmuj膮ce si臋 dochodzeniem roszcze艅; instytucje lub firmy zewn臋trzne, kt贸rym MEDI KOMPLEKS zleca wykonanie bada艅 laboratoryjnych lub diagnostycznych; podmioty serwisuj膮ce posiadane przez nas urz膮dzenia w kt贸rych przetwarzane s膮 dane; podmioty prowadz膮ce serwery na kt贸rych przechowywane s膮 dane; podmioty dostarczaj膮ce oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych w聽tym do wytwarzania dokumentacji medycznej; firmy kurierskie za po艣rednictwem kt贸rych prowadzona jest korespondencja z pacjentem i z podmiotami we wszelkich sprawach dotycz膮cych pacjenta; podmioty, kt贸rym przekazujemy dokumentacj臋 medyczn膮 dla cel贸w archiwizacji lub niszczenia; podmioty wykonuj膮ce us艂ugi audytowe.

Pana/Pani dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw znajduj膮cych si臋 poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie b臋dzie stosowa艂 wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej b臋d膮 przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6聽listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu, z wyj膮tkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia艂a lub zatrucia, kt贸ra jest przechowywana przez okres 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂 zgon;
  • dokumentacji medycznej zawieraj膮cej dane niezb臋dne do monitorowania los贸w krwi i jej sk艂adnik贸w, kt贸ra jest przechowywana przez okres 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdj臋膰 rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj膮 medyczn膮 pacjenta, kt贸re s膮 przechowywane przez okres 10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wykonano zdj臋cie;
  • skierowa艅 na badania lub zlece艅 lekarza, kt贸re s膮 przechowywane przez okres: 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym udzielono 艣wiadczenia zdrowotnego b臋d膮cego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy 艣wiadczenie zdrowotne nie zosta艂o udzielone z powodu niezg艂oszenia si臋 pacjenta w ustalonym terminie, chyba 偶e pacjent odebra艂 skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotycz膮cej dzieci do uko艅czenia 2. roku 偶ycia, kt贸ra jest przechowywana przez okres 22 lat.