Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna to zbiór materiałów zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów oraz udzielanych im świadczeń zdrowotnych. Muszą ją prowadzić wszystkie podmioty lecznicze. Dokumentacja musi być prowadzona w sposób czytelny. Nie mogą mieć do niej dostępu osoby nieupoważnione, musi być także zabezpieczona przed ewentualnym zniszczeniem.

Podmiot leczniczy musi przechowywać dokumentację medyczną przez 20 lat. Wyjątki od tej reguły wynikają z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 159).

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • Upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także:

 • Innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • Organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi właściwemu ds. zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom – jeżeli badanie, którego dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • Organom rentowym oraz zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności – w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 • Lekarzowi, pielęgniarce, położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia – w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • Szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

Dokumentacja medyczna może być udostępniana:

 • Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na pisemny wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej MEDI KOMPLEKS w zakładce do pobrania oraz w rejestracji.

Scroll to Top