Dowód ubezpieczenia

Dowód ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ zwany potocznie eWUŚ, który powiązany jest z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, że świadczenie nie może zostać udzielone. Pacjent ma możliwość złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń (formularz oświadczenia dostępny jest w naszych placówkach) lub okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia:

1) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę :

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają;
  (wymagany jest z jeden z dokumentów)

2) Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

3) Osoby ubezpieczone w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

4) Emeryci i renciści

 • Legitymacja emeryta lub rencisty

5) Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

6) Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

7) Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

8) Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

9) Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
  karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

10) Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

W przypadku wątpliwości związanych z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych można również skontaktować się z małopolskim Oddziałem NFZ – nr tel. 12 298 83 86.

 

 

Scroll to Top