informacja RODO

INFORMACJA

MEDI KOMPLEKS

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: sekretariat@hospicjum-wisniowa.pl , tel. (12) 27-14-530, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas m.in. w celu:
  • 1) realizacji usług świadczonych przez MEDI KOMPLEKS zgodnie z aktualną ofertą,
  • 2) procesu rekrutacji pracowników
  • 3) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika
  • 4) realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami
  • 5) promocji działalności MEDI KOMPLEKS.
 2. W związku z realizacją wymienionych wyżej celów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, także w niektórych sytuacjach – na podstawie Pani/Pana zgody (w zakresie i celu określonym w treści zgody) albo w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jesteście stroną.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • 2) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe, dla których Administratorem jest MEDI KOMPLEKS – na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy MEDI KOMPLEKS a tymi podmiotami.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MEDI KOMPLEKS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych MEDI KOMPLEKS ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
 5. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: : IOD@medikomplek.pl lub osobiście w siedzibie MEDI KOMPLEKS.

Przedstawiona powyżej informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Pani/Panu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem danej sprawy.

Scroll to Top