WYTYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

艢WIADCZENIA PIEL臉GNACYJNE I OPIEKU艃CZE W RAMACH OPIEKI D艁UGOTERMINOWEJ W WARUNKACH DOMOWYCH

 

WARUNKI UDZIELANIA 艢WIADCZE艃 W PIELEGNIARSKIEJ OPIECE

D艁UGOTERMINOWEJ DOMOWEJ w MEDI KOMPLEKS – CZYTAJ聽

 

TEKST ZARZADZENIA PREZESA NFZ NR 69/2014/DSOZ DOTYCZACY PIEL臉GNIARSKIEJ OPIEKI D艁UGOTERMINOWEJ DOMOWEJ 鈥 OD 1 STYCZNIA 2015 R.

艢wiadczenia w piel臋gniarskiej opiece d艂ugoterminowej domowej udzielane s膮 zgodnie z nast臋puj膮cymi zasadami:

1) piel臋gniarska opieka d艂ugoterminowa stanowi opiek臋 nad przewlekle chorymi przebywaj膮cymi w domu, kt贸rzy nie wymagaj膮 hospitalizacji w oddzia艂ach lecznictwa stacjonarnego, a ze wzgl臋du na istniej膮ce problemy zdrowotne wymagaj膮 systematycznej opieki piel臋gniarskiej udzielanej w warunkach domowych;

2) do piel臋gniarskiej opieki d艂ugoterminowej domowej mog膮 by膰 zakwalifikowani 艣wiadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wy艂膮czeniem ostrej fazy choroby psychicznej, kt贸rzy w ocenie skal膮 Barthel uzyskali od 0 do 40 punkt贸w; w przypadku psychicznie chorych b臋d膮cych w ostrej fazie choroby, 艣wiadczenia zabezpieczone s膮 zgodnie z zarz膮dzeniem Prezesa Funduszu w sprawie okre艣lenia warunk贸w zawierania i realizacji um贸w w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzale偶nie艅 oraz rozporz膮dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 艣wiadcze艅 gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale偶nie艅 (Dz. U. poz. 1386 i 1610);

3) po otrzymaniu skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, kt贸re zawiera niezb臋dne informacje okre艣lone w za艂膮czniku nr 7 do zarz膮dzenia oraz karty oceny 艣wiadczeniobiorcy, kt贸rej wz贸r okre艣la za艂膮cznik nr 3 do rozporz膮dzenia, piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej domowej ustala ze 艣wiadczeniobiorc膮 albo cz艂onkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym 艣wiadczeniobiorcy, termin pierwszej wizyty, w trakcie kt贸rej dokonuje ponownej oceny stanu 艣wiadczeniobiorcy skal膮 Barthel oraz ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy piel臋gnacyjne; piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej zapoznaje 艣wiadczeniobiorc臋 oraz cz艂onka jego rodziny albo opiekuna faktycznego lub prawnego ze sporz膮dzonym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia 艣rodk贸w medycznych niezb臋dnych do realizacji 艣wiadcze艅 piel臋gnacyjnych i opieku艅czych;

4) piel臋gniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposa偶eniem nesesera piel臋gniarskiego, o kt贸rym mowa w lp. 2 w cz臋艣ci B Sprz臋t medyczny i pomocniczy za艂膮cznika nr 4 do rozporz膮dzenia; 艣wiadczeniobiorca albo cz艂onek jego rodziny albo opiekun faktyczny zapewnia 艣rodki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

5) zu偶yte w trakcie wykonywania czynno艣ci piel臋gnacyjnych wyroby medyczne, mog膮ce stanowi膰 zagro偶enie epidemiologiczne, 艣wiadczeniodawca realizuj膮cy 艣wiadczenie, obowi膮zany jest zabezpieczy膰, przechowywa膰 i utylizowa膰 zgodnie z odr臋bnymi przepisami;

6) w piel臋gniarskiej opiece d艂ugoterminowej domowej piel臋gniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynno艣ci wynikaj膮ce ze zlece艅 lekarskich oraz z ustalonego planu piel臋gnacji;

7) wizyta piel臋gniarki jest ka偶dorazowo potwierdzana przez 艣wiadczeniobiorc臋 albo cz艂onka jego rodziny albo opiekuna faktycznego lub prawnego 鈥 z zastosowaniem 鈥濳arty wizyt piel臋gniarki opieki d艂ugoterminowej domowej鈥, kt贸rej wz贸r okre艣lony jest w za艂膮czniku nr 8 do zarz膮dzenia;

8) podczas ka偶dej wizyty w domu pacjenta piel臋gniarka dokonuje w dokumentacji medycznej wpisu obserwacji piel臋gniarskich po艣wiadczonych piecz臋ci膮, w艂asnor臋cznym podpisem wraz z okre艣leniem daty dokonanego wpisu;

9) ka偶da wizyta piel臋gniarki jest sprawozdawana w raporcie statystycznym z kodem 5.01.27.0800016 oraz dat膮 zrealizowanej wizyty;

10) zlecenie, o kt贸rym mowa w pkt 6 do艂膮cza si臋 do dokumentacji medycznej 艣wiadczeniobiorcy;

11) czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt 6, piel臋gniarka sprawozdaje w raporcie statystycznym;

12) w okresie sprawowania opieki piel臋gniarka monitoruje poziom samodzielno艣ci 艣wiadczeniobiorcy przy wykorzystaniu oceny wed艂ug skali Barthel i w zale偶no艣ci od stwierdzonych zmian, modyfikuje realizowany dotychczas plan opieki; dokonanie zmian oraz informacje dotycz膮ce przyczyn i zakresu dokonanych zmian piel臋gniarka odnotowuje w prowadzonej dokumentacji medycznej 艣wiadczeniobiorcy;

13) ocena, o kt贸rej mowa w pkt 12, odbywa si臋 na koniec ka偶dego miesi膮ca; w przypadku gdy 艣wiadczeniobiorca uzyska艂 wi臋cej ni偶 40 punkt贸w, Fundusz finansuje 艣wiadczenia do ko艅ca kolejnego miesi膮ca kalendarzowego;

14) w przypadku stwierdzenia przez piel臋gniark臋 w trakcie wizyty u 艣wiadczeniobiorcy, zmian 艣wiadcz膮cych o pogorszeniu stanu zdrowia lub wyst膮pieniu powik艂a艅, piel臋gniarka obowi膮zana jest do:

a) niezw艂ocznej konsultacji zaistnia艂ej sytuacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do kt贸rego zadeklarowany jest 艣wiadczeniobiorca,

b) w razie konieczno艣ci – do wezwania zespo艂u ratownictwa medycznego;

15) piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej domowej obowi膮zana jest do powiadomienia lekarza i piel臋gniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do kt贸rych 艣wiadczeniobiorca z艂o偶y艂 deklaracje wyboru, o terminie rozpocz臋cia i zako艅czenia udzielania 艣wiadcze艅 oraz w ramach bie偶膮cej wsp贸艂pracy w okresie obj臋cia opiek膮, o istotnych zmianach w stanie zdrowia 艣wiadczeniobiorcy, w tym takich, kt贸re skutkuj膮 ustaniem przyczyn kwalifikuj膮cych 艣wiadczeniobiorc臋 do piel臋gniarskiej opieki d艂ugoterminowej;

16) powiadomienia, o kt贸rych mowa w pkt 15, piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej domowej dokonuje w formie pisemnej lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej w ci膮gu 3 dni od dnia wyznaczenia terminu rozpocz臋cia udzielania 艣wiadcze艅 albo faktycznego zako艅czenia udzielania 艣wiadcze艅, a o istotnych zmianach w stanie zdrowia informuje w dniu ich stwierdzenia;

17) w przypadku, gdy termin pierwszej wizyty w ramach sprawowania piel臋gniarskiej opieki d艂ugoterminowej domowej nie jest to偶samy z terminem rozpocz臋cia realizacji zabieg贸w okre艣lonych na skierowaniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w tym iniekcji, zmiany opatrunk贸w, piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej domowej, informuje 艣wiadczeniobiorc臋 o konieczno艣ci zg艂oszenia si臋 do piel臋gniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w celu realizacji zlece艅 lekarskich;

18) piel臋gniarka opieki d艂ugoterminowej domowej nie mo偶e realizowa膰 jednocze艣nie zada艅 piel臋gniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zada艅 piel臋gniarki w domu pomocy spo艂ecznej;

19) 艣wiadczenia piel臋gniarskie wynikaj膮ce z zachowania ci膮g艂o艣ci procesu leczenia i piel臋gnacji w godzinach od 20: 00 do 8 :00 dnia nast臋pnego, zapewnia w ramach sprawowanej opieki 艣wiadczeniodawca realizuj膮cy umow臋 o udzielanie 艣wiadcze艅 w zakresie nocnej i 艣wi膮tecznej opieki medycznej