RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Szanowni Państwo

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: biuro@medikompleks.pl, tel. (12) 27-14-530.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych można skontaktować się z wyznaczonym przez MEDI KOMPLEKS Inspektorem Ochrony Danych. Adres email: IOD@medikompleks.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu: prowadzenia przez MEDI KOMPLEKS działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez MEDI KOMPLEKS usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej; zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych; utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna; dochodzenia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. Z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: inne podmioty lecznicze ze względu na ciągłość leczenia lub ratowanie życia lub zdrowia; podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem roszczeń; instytucje lub firmy zewnętrzne, którym MEDI KOMPLEKS zleca wykonanie badań laboratoryjnych lub diagnostycznych; podmioty serwisujące posiadane przez nas urządzenia w których przetwarzane są dane; podmioty prowadzące serwery na których przechowywane są dane; podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych w tym do wytwarzania dokumentacji medycznej; firmy kurierskie za pośrednictwem których prowadzona jest korespondencja z pacjentem i z podmiotami we wszelkich sprawach dotyczących pacjenta; podmioty, którym przekazujemy dokumentację medyczną dla celów archiwizacji lub niszczenia; podmioty wykonujące usługi audytowe.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Scroll to Top