Świadczenia medycyny szkolnej

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia:

Pielęgniarka szkolna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczniów, w tym z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą,w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka szkolna realizuje w roku szkolnym, u uczniów klas I – VI,z zastrzeżeniem ust. 3, w odstępach co 6 tygodni, grupową profilaktykę fluorkowąmetodą nadzorowanego szczoteczkowania zębów.

Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniemz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy.

Pielegniarki medycyny szkolnej obejmują swoją opieką uczniów szkół z terenu Wiśniowej, Lipnika, Glichowa, Kobielnika i Węglówki.

Scroll to Top