zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rekrutacja obecna i przyszłe_v2

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Firmy (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, kontakt email: biuro@medikompleks.pl, tel. (12) 27-14-530, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

………………..………….……………………          …………….…………..

czytelny podpis                                                  data

 

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez MEDI KOMPLEKS, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić i podpisać klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, kontakt email: sbiuro@medikompleks.pl , tel. (12) 27-14-530, dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MEDI KOMPLEKS. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawach (opisanych wyżej).

………………..………….……………………          …………….…………..

czytelny podpis                                                  data

 

Scroll to Top