kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Obowiązek informacyjny

[dla kandydatów do pracy składających dokumenty w formie papierowej]

 

 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  poniżej przedstawiamy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS.

 

Administrator danych

czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego; Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: biuro@medikompleks.pl , tel. (12) 27-14-530.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: IOD@medikomplek.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,  z siedzibą w Wiśniowej  317, lub osobiście w siedzibie MEDI KOMPLEKS.

 

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MEDI KOMPLEKS w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy w MEDI KOMPLEKS, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej
i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania

MEDI KOMPLEKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit.c) RODO, w związku z przepisami:

– art. 221Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w przypadku:
  1. złożenia dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy (np. wizerunek, zainteresowania), lub
  2. wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

 

Zakres danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do KP.

 

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, w pozostałym zakresie podanie danych jest zaś dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody kandydata.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji po przeprowadzeniu bieżącej rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostanie Pani/Pan uwzględniona/-y w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: IOD@medikomplek.pl  pisemnie na adres siedziby MEDI KOMPLEKS lub złożyć osobiście w siedzibie MEDI KOMPLEKS. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MEDI KOMPLEKS Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym MEDI KOMPLEKS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:

 • firmy serwisujące urządzenia MEDI KOMPLEKS, w których przetwarzane są dane osobowe osób aplikujących
  o pracę;
 • dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami (np. pracuj.pl)
 • firmy kurierskie za pośrednictwem, których prowadzona jest korespondencja z kandydatami do pracy.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

MEDI KOMPLEKS nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub,
 • okres do momentu wycofania zgody – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji,
 • 3 miesiące od daty zakończenia procesu rekrutacji- w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

W przypadku przekazania przez osobę aplikującą nadmiarowych danych osobowych bez zamieszczenia zgody na ich przetwarzanie, dokumenty aplikacyjne będą usuwane natychmiastowo – bez powiadomienia aplikującego.

 

 

Oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania moich danych osobowych w MEDI KOMPLEKS.

 

 

…………………………………………            …………..………….                                    …………………………….

(imię i nazwisko)                               (podpis)                                                           (data)

 

 

 

Scroll to Top